gwarancja należytego wykonania umowy, doradztwo przetargowe, wadium gwarancje ubezpieczeniowe, doradztwo przetargowe
E-mail
Wiadomość
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

MENU

Pogotowie Przetargowe

87-140 Chełmża

ul. Sikorskiego 41

 

Bartłomiej Kamiński tel. 533 332 192

e-mail: bartlomiej-kaminski@o2.pl

 

Usługi i Doradztwo Przetargowe Stanisław Wieczorek

 

Tel. 603398245

e-mail: st.wieczorek@wp.pl

 

siedziba biura , 87-140 Chełmża ul. Sikorskiego 41

województwo kujawsko-pomorskie( dojazd do klienta na terenie Torunia, Bydgoszczy, Włocławka)

działamy także zdalnie na terenie całego kraju

gwarancja należytego wykonania kontraktu

Sprawdzamy i porównujemy  produkty finansowe oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz FUNDUSZE poręczeniowe

 

przygotowanie wniosków o finansowanie

Usługi i doradztwo przetargowe

doradztwo przetargowe

poręczenia przetargowe

 

gwarancja wadium

 

gwarancja należytego wykonania umowy

 

gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek

 

gwarancja zaliczki

poręczenia przetargowe

kontakt

Centrum Wsparcia Przetargowego

gwarancje, poręczenia, doradztwo

POGOTOWIE PRZETARGOWE

wadium

ZAKRES USŁUG

 

Doradztwo przetargowe

obejmuje:

 

- analiza zdolności „Wykonawcy” pod kątem udziału w postępowaniach na podstawie ustawy Prawo

zamówień publicznych i kodeksu cywilnego, zgodnie wymaganiami

określonymi przez Zamawiającego,

- wyszukiwanie ogłoszeń o przetargach i zapytaniach ofertowych,

- opiniowanie treści SIWZ,

- przygotowanie dokumentacji przetargowej lub ofertowej, jak również składanie ofert w

  imieniu Wykonawcy,

- przygotowanie projektów zapytań,

- prowadzenie korespondencji z Zamawiającym w zakresie uczestnictwa

w postepowaniu w    tym składanie lub uzupełnianie

dokumentów,

- ocenę ofert konkurencji pod kątem ewentualnych błędów, a w konsekwencji

eliminacji ich z postępowania

 

Gwarancje i poręczenia

wadialne

 

Jeżeli klient zdecyduje się na udział w postępowaniu,  w którym wymagane

jest wniesienie wadium:

 

-znajdziemy możliwość zabezpieczenia wadium w innej formie niż gotówka

 np. poręczenie lub gwarancja, dzięki tym produktom finansowym

oferent unika mrożenia gotówki jednocześnie zwiększa

swoje możliwości ofertowe),

 

- wynegocjujemy warunki cenowe

poręczenia lub gwarancji,

 

- sprawdzimy i dopasujemy treść

gwarancji do SIWZ,

 

- zagwarantujemy terminowe

dostarczenie oryginału dokumentu

poręczeniowego

 

 

Gwarancja należytego

wykonania umowy

 

po wyborze oferty następuje proces uzupełnienia dokumentacji oraz w większości przypadków- 

 przygotowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Wieloletnie doświadczenie w branży

gwarancji finansowych oraz szeroki

zakres ofert  różnych instytucji 

poręczeniowych pozwala na

przedstawienie naszemu klientowi

najkorzystniejszej oferty zabezpieczenia

należytego wykonania umowy.

 

Jeżeli zamówienie oparte jest o ustawę

pzp to jest kilka możliwości wniesienia

zabezpieczenia

należytego wykonania umowy(  w skrócie NWK):

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b

ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości

 

My posiadamy w swojej ofercie

gwarancje oraz poręczenia.

Co nas wyróżnia?


Gwarancja Właściwego

Usunięcia Wad i Usterek

 

Po zakończeniu realizacji kontraktu

następuje okres gwarancji.

Długość gwarancji usterkowej często

wpływa na ocenę oferty i może być

kluczowym elementem

wpływającym na wybór oferty.

Posiadamy w swojej ofercie gwarancje

i poręczenia z okresem dłuższym niż 60m

OKRES MAX nawet 15 lat

 

 

Już na etapie przygotowania oferty

sprawdzamy możliwość max okresu

trwania gwarancji usterkowej.

Doradzamy na etapie
 przygotowania oferty oraz wyszukujemy 
postępowania przetargowe

Posiadamy w ofercie gwarancje i poręczenia!!

Poręczenia i gwarancje

- Bartłomiej Kamiński

tel. 533 332 192

bartlomiej-kaminski@o2.pl

 

Usługi i doradztwo

przetargowe -

Stanisław Wieczorek tel.

603 398 245

st.wieczorek@wp.pl

gwarancja należytego wykonania kontraktu

OFERTA SPECJALNA!!

Oferujemy gwarancje ubezpieczeniowe

 także bez umowy generalnej oraz bez

analizy dokumentów finansowych klienta.

Nie ma wymogu zabezpieczenia gwarancji

wekslem.

Jest to procedura uproszczona dla

klientów, których nie interesuje limit na

gwarancje w umowie generalnej.

max kwota gwarancji w procedurze

uproszczonej to w przypadku wadium

100 000zł natomiast NWK 50 000zł.