gwarancja należytego wykonania umowy, doradztwo przetargowe, wadium doradztwo przetargowe, gwarancje należytego wykonania umowy
E-mail
Wiadomość
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

MENU

Pogotowie Przetargowe

87-140 Chełmża

ul. Sikorskiego 41

 

Bartłomiej Kamiński tel. 533 332 192

e-mail: bartlomiej-kaminski@o2.pl

 

Usługi i Doradztwo Przetargowe Stanisław Wieczorek

 

Tel. 603398245

e-mail: st.wieczorek@wp.pl

POGOTOWIE PRZETARGOWE

Po analizie siwz przychodzi czas przygotowania dokumentów ofertowych i analizę możliwości wykonawcy.

Tutaj należy zwrócić uwagę oczywiście na wymagania formalne np. czy na dzień składania ofert oferent posiada wymaganą przez zamawiającego polisę oc działalności z odpowiednia sumą gwarancyjną, czy posiada odpowiednie referencje, czy będzie w stanie zabezpieczyć należyte wykonanie umowy itp. 

szczególną uwagę należy zwrócić na zapisy dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium czyli gwarancji bądź poręczenia wadialnego.

 

Co jest istotne w treści dokumenty potwierdzającego wniesienie wadium?

 

Najważniejsze żeby treść poręczenia odpowiadała zapisom siwz 

i tu należy zwrócić uwagę czy:

- zamawiający wymaga aby dokument poręczeniowy gwarantował wypłatę wadium  bezwarunkowo   na pierwsze lub każde wezwanie,

- poręczenie wadium może w swojej treści zawierać konieczność potwierdzenia notarialnego podpisów pod wezwaniem do wypłaty wadium,

- poręczenie wadium musi obowiązywać tylko przez okres związania ofertą czy dłuższy,

- w treści poręczenia są zawarte przesłanki o wypłacie świadczenia zgodnie z siwz,

- spory w związku z poręczeniem mogą być rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby gwaranta,

- zostały dokładnie określone numery zadania z podziałem na części zamówienia, 

- jeżeli oferentem jest konsorcjum to w dokumencie potwierdzającym wadium zostali wpisani wszyscy konsorcjanci.

 

Jest sporo ważnych szczegółów, które często mogą być decydujące o ważności oferty. Nasza doradztwo skierowane jest do klientów, którzy pragną mieć pewność, że ich oferta nie zostanie odrzucona przez błędnie przygotowane dokumenty ofertowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doradztwo przetargowe, wadium, gwarancje należytego wykonania umowy

WARTO WIEDZIEĆ

na jakie szczegóły zwrócić uwagę podczas przygotowania dokumentacji ofertowej?