Jak prawidłowo zabezpieczyć wadium?

O sukcesie i ważności złożonej oferty może decydować najdrobniejszy szczegół.  Nasza doradztwo skierowane jest do klientów, którzy pragną mieć pewność, że ich oferta nie zostanie odrzucona przez błędnie przygotowane dokumenty ofertowe. Ważne aby treść poręczenia odpowiadała zapisom SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).

Należy tu zwrócić uwagę przede wszystkim czy: 
 – zamawiający wymaga aby dokument poręczeniowy gwarantował wypłatę wadium  bezwarunkowo  na pierwsze lub każde wezwanie,

– poręczenie wadium może w swojej treści zawierać konieczność potwierdzenia notarialnego podpisów pod wezwaniem do wypłaty wadium,

– poręczenie wadium musi obowiązywać tylko przez okres związania ofertą czy dłuższy,

– w treści poręczenia są zawarte przesłanki o wypłacie świadczenia zgodnie z SIWZ,

– spory w związku z poręczeniem mogą być rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby gwaranta,

– zostały dokładnie określone numery zadania z podziałem na części zamówienia, 

– jeżeli oferentem jest konsorcjum to w dokumencie potwierdzającym wadium zostali wpisani wszyscy konsorcjanci.

Zapraszamy do kontaktu, z chęcią udzielimy bardziej szczegółowych informacji  dotyczących prawidłowego skonstruowania oferty.

Similar Posts